News & Events

30 รายการ
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้ร่วมจัดทำต้นกฐินเพื่อร่วมทอดถวายวัดบ้านสองห้อง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์....
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด บริจาคและติดตั้งเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาดความยาว 8 เมตร ให้ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน...
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคคอนกรีตผสมเสร็จ ให้แก่วัดป่าโนนเขวา ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์..
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้บริจาคเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้แก่วัดบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ให้การสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จแก่อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด มอบผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดดิจิทัล ศูนย์เครือข่ายปฐมวัย และปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์