• หน้าแรก

  • News & Events

  • การสนับสนุนน้ำยาผสมคอนกรีต จำนวน 30 ลิตร แก่วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การสนับสนุนน้ำยาผสมคอนกรีต จำนวน 30 ลิตร แก่วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  • หน้าแรก

  • News & Events

  • การสนับสนุนน้ำยาผสมคอนกรีต จำนวน 30 ลิตร แก่วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การสนับสนุนน้ำยาผสมคอนกรีต จำนวน 30 ลิตร แก่วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัทเบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและองค์ความรู้ด้านการก่อสร้าง-โยธา (งานคอนกรีต) จึงได้ให้การสนับสนุนน้ำยาผสมคอนกรีต จำนวน 30 ลิตร แก่วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานด้านงานก่อสร้าง-โยธา (งานคอนกรีต) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยบริษัทเบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด เชื่อว่าการปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยผู้ที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติในวันหน้า  คือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  จึงได้ริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยปรารถนาให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้  ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์