Building Beyond Boundary
สร้างสรรค์เหนือขอบเขตจินตนาการ.

คอนกรีตเพื่อระบบระบายน้ำ ( Concrete for drainage system)

รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง รูปตัวยู

ท่อคอนกรีตอัดแรง บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัวยู ของ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
1. ได้รับมาตรฐาน มอก. 224 – 2533
2. ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในที่ร่ม ให้ความหนาแน่นสูง ทนทานแข็งแรง
3. บ่มคอนกรีต ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความแข็งแรงยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งท่อคอนกรีตอัดแรง
1. ท่อคอนกรีตอัดแรง พร้อมบ่อพัก ให้วางท่อถนนจำนวน 10 – 15 ท่อน ต่อบ่อพัก 1 บ่อ
2. ทรายหยาบ สำหรับปรับระดับพื้นให้เรียบ
3. ปูน สำหรับตกแต่งหรือยาท่อถนน
4. เครนติดตั้งท่อ

ขั้นตอนการวางท่อคอนกรีตอัดแรง
1. ก่อนวางท่อคอนกรีตอัดแรง ทำการปรับแต่งร่องระบายน้ำให้มีความลาดตามต้องการ และบดอัดพื้นให้แน่น
2. รองพื้นด้วยทรายกระทุ้งแน่น หนา 5 ซม.
3. วางท่อระบายน้ำให้ตรง ได้ระดับตามลาดแนว