ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

งานประจำ
2 อัตรา
ชาย
ตั้งแต่ 37 ขึ้นไป
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
ตามตกลง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด
2.ดูแลควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
3.บริหารควบคุมงานคุณภาพสินค้า และบริการ ทั้งภายนอกและภายในให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และ ไลน์การผลิต
5.ติดตาม แก้ไขปัญหา อย่างมีระบบ และ เป็นไปตามมาตรฐาน
6.กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในสำนักงาน และฝ่ายผลิตให้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตงาน และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้


 1130
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์